Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ A SPRÁVU ELEKTRONICKÉHO ÚČTU A PŘEVODU MEZI ÚČTY

vydány společností APP.UMBRELLA, a.s. („AU“), Antala Staška 1859/34, Praha 4, 140 00, Česká Republika, Spisová značka B 22093 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 01855867

Za internetový obchod se považuje internetový e-shop nacházející se na webové doméně www.appumbrella.online, v mobilních aplikacích vydavatele a na jiných aplikacích ve vlastnictví vydavatele (dále jen „internetový obchod“). Tento internetový obchod se zabývá těžbou virtuálních měn, včetně prodejem výkonu a prodeje měn.

Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou pravidla zprostředkování obchodu s virtuální měnou mezi dvěma zákazníky internetového obchodu.

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za smlouvu považuje kupní smlouva (dále jen „Smlouva“ či „smlouvy“) uzavřená mezi provozovatelem/ vydavatelem jako prodávajícím a třetí osobou (dále jen „zákazník“), která Smlouvu s provozovatelem/vydavatelem uzavřela prostřednictvím internetového obchodu (tak jak je uvedeno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy a upravují vztah mezi provozovatelem a zákazníkem. Tyto VOP – práva a povinnosti v nich zakotvená platí pro nákup v internetovém obchodě. Obsah Smlouvy tvoří tedy tyto VOP, platné ceníky a další dokumenty, na které tyto VOP, nebo Smlouva odkazují. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění zákazníků s tím, že aktuální znění bude vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu.

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu, respektive objednávkového/registračního formuláře, zákazník potvrzuje seznámení s těmito VOP, svůj souhlas s nimi a dále závaznost objednávky. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění povinných informací v registračním formuláři. Vyplněním internetového objednávkového – registračního formuláře či závazné objednávky v místě podnikání provozovatele dává zákazník souhlas se zasíláním obchodních sdělení a dále souhlas ke shromažďování, zpracovávání a archivování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR, které je součástí smlouvy.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo telefonicky/e-mailem ověřit platnost a správnost objednávky, tak I údaje uvedené v registračním formuláři.
 3. O přijetí objednávky bude provozovatel zákazníka informovat potvrzovacím e-mailem, který bude zaslán na email uvedený zákazníkem v registraci/objednávce. V případě, že by zákazník potvrzovací e-mail neobdržel, je oprávněn provozovatele kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách provozovatele.
 4. Pokud zákazníkem objednané zboží nebude momentálně skladem, (těžební prostor a těžební výkon), nebo nebude možné dodržet uvedený dodací termín, bude provozovatel o této skutečnosti informovat zákazníka prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený v objednávce. V takovém případě je provozovatel oprávněn dodat zákazníkovi objednané zboží v náhradní lhůtě, jejíž délka bude vždy záviset na konkrétní situaci (o délce náhradní lhůty bude provozovatel zákazníka informovat e-mailem). Provozovatel může náhradní lhůtu (i opakovaně) prodlužovat.
 5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel oznámí zákazníkovi akceptaci objednávky nebo její části. Akceptací objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému provozovatele, ale následné elektronicky zaslané potvrzení označené jako přijetí objednávky, či telefonické potvrzení objednávky provozovatelem. Přijetí nabídky se může vztahovat pouze na část objednaného zboží, nebo může obsahovat změny v objednávce, které vyplynuli z dodatečných požadavků zákazníka.
 6. Provozovatel/vydavatel si v následujících případech vyhrazuje právo zrušit objednávku, respektive odstoupit od smlouvy:
 1. objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení,
 2. dodavatel zboží obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh,
 3. zásadně se změnila cena měny v objednávce, a to o 5 % a více.

Provozovatel je oprávněn objednávku zrušit také pouze částečně. O zrušení objednávky (nebo její části) bude provozovatel zákazníka informovat emailem. V případě úhrady zboží předem, bude celková zaplacená částka vrácena zákazníkovi do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky. V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží z objednávky, provozovatel zašle zákazníkovi zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen zákazníkovi do 5 pracovních dnů od částečného zrušení objednávky.

 1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na zákazníka v případě uchování zboží v depozitu provozovatele okamžikem zaplacení kupní ceny a v případě zaslání předmětu koupě kupujícímu, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 2. Přehled možných způsobů plateb a odběru zboží objednaného v internetovém obchodě:
 1. bankovní převod (platba na základě vystavené a elektronicky dodané zálohové faktury)
 2. úhrada kreditní kartou (platba na základě volby v internetovém obchode)
 3. úhrada kreditní kartou (platba na základě volby platebního terminálu)
 4. úhrada hotově (platba na definovaném místě provozovatelem/vydavatelem)

Zákazník je povinen spolu s kupní cenou za zboží, zaplatit provozovateli v případě, že je určen v registraci/objednávce poplatek, a to ve výši dle zveřejněné na webové stránce www.appumbrella.online a v platném ceníku. V případě uzavření obchodního vztahu (kupní smlouvy) mezi dvěma zákazníky provozovatele/vydavatele je provozovatel pouze zprostředkovatelem obchodu a vztah mezi smluvními stranami se ho nikterak nedotýká a za obchod a jeho plnění neručí. Ceny určené trhem se mění dle reálného stavu poptávky/nabídky a tato bude smluvními stranami ověřena na webových a mobilních zařízeních provozovatele vydavatele a odsouhlasené krokem určených provozovatelem/vydavatelem. Předání smluvního plnění kontroluje provozovatel/vydavatel a je realizováno do 5 min od zadání a potvrzení požadovaného obchodu.

 1. Není-li v popise objednaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží zprovozněno nejpozději do 15 pracovních dní po obdržení úhrady za objednané zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty zprovoznění v případě, že se vyskytnou nepředvídané události. O případné delší provozovací lhůt bude zákazník neprodleně vyrozuměn e-mailem či telefonicky. Způsob zprovozňování je realizován dle objednávky, v pořadí doručení úhrady ceny služby nebo výrobku.
 1. COOKIES A SLEDOVACÍ PIXELY
  1. Na našem webu a v našich aplikacích používáme řadu souborů cookies a sledovacích pixelů. Cookies jsou malé datové soubory uložené ve vašem počítači, mobilním nebo jiném zařízení, na kterém si prohlížíte náš web nebo používáte naše aplikace či webový software. Sledovací pixely jsou malé grafické obrázky nebo webový kód, které mohou být součástí webových stránek nebo jakýchkoli našich e-mailů.
  2. 2 Soubory cookies a sledovací pixely můžeme použít k následujícím účelům: (i) k personalizaci našich Služeb, které vám jako jednotlivcům poskytujeme, a k přizpůsobení našich Služeb podle vašich preferencí, (ii) k zajištění efektivního provozu našich webových stránek a aplikací, (iii) ke sledování provozu na webových stránkách a sledování způsobů použití aplikací pro statistické potřeby a dále ke zjišťování toho, jaké stránky a funkce považují naši uživatelé za užitečné, a naopak, (iv) k identifikaci uživatelů po přihlášení k jejich Účtům a k podpoře uživatelů při obnovování hesel, (v) k zajištění shody s regulačními požadavky v oblastech, jako jsou opatření proti praní špinavých peněz a předcházení podvodům nebo k ochraně vašeho Účtu proti krádežím identity a (vi) k odkazování na webové stránky společností z naší skupiny.
  3. Některé soubory cookies nemusí pocházet od APP.UMBRELLA, a.s.. Pokud na našem webu navštívíte stránku s vloženým obsahem pocházejícím například z YouTube nebo Facebooku, mohou se na vašem počítači uložit cookies pocházející z těchto webů. Šíření souborů cookies od třetích stran nijak nekontrolujeme. Další informace o těchto cookies a příslušné zásady ochrany osobních údajů najdete na webových stránkách jednotlivých třetích stran.
  4. Cookies ani sledovací pixely nám nikdy neumožní získat z vašeho počítače, mobilního nebo jiného zařízení údaje odlišné od těch, které se nám sami rozhodnete poskytnout.
  5. Většina webových prohlížečů soubory cookies automaticky povoluje. Použití cookies ale můžete v nastaveních svého prohlížeče kdykoli zakázat. V takovém případě však může dojít k omezení některých funkcí našeho webu, mobilní aplikace nebo webového softwaru.
  6. Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, musíte je ze svého počítače, mobilního nebo jiného zařízení odstranit. Můžete je také zakázat v nastaveních svého prohlížeče nebo můžete přestat využívat naše Služby. Informace o možnostech odstranění a správy cookies najdete na webu www.aboutcookies.org.
 1. KUPNÍ CENA
 1. Cena měny či výkonu a těžebního prostoru (těžebních věží/těžebních polí) je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli provozovatele. Provozovatel obchoduje s měnami za ceny na světových trzích, které se aktualizují automaticky dle vývoje aktuálních cen, a to dle proměnných, jimiž jsou okamžitá cena coinů na celosvětových burzách („realtime spot“), příp. cena vyhlašování LBMA, poptávkou zákazníka provozovatele/vydavatele. Ceny jsou uvedeny v USD u každého jednotlivého zboží individuálně. O dostupnosti zboží/služby je zápis přímo u každého jednotlivého zboží/služby.
 2. Cena měny či výkonu a těžebního prostoru (těžebních věží/těžebních polí) je uvedená procentuálně z výkonu věže/pole za období těžby v ceníku a, přičemž výše depozitu je uvedená pro jednotlivé výkony. Depozit bude vrácený po uplynutí těžebního období.
 3. Ceny zboží/služeb jsou zveřejněny v internetovém obchodě a platném ceníku poskytovatele/vydavatele. Odlišují-li se ceny mezi internetovým obchodem a ceníkem, jsou platen ceny zveřejněné na objednávce/zálohové faktuře.
 1. ZŘIZOVÁNÍ ÚČTŮ
 1. Účty se zřizují výhradně na jméno.
 2. AU zřídí účet pro klienta na základě uzavření Smlouvy mezi AU a klientem.
 3. První platbu na účet lze uhradit:

  a) bezhotovostním převodem na zřizovaný účet
  b) online platbou debetní anebo kreditní platební kartou.

  Klient žádající o zřízení účtu je povinen splnit ověření totožnosti.
  1. AU při vedení účtů je v souladu s ustanoveními Smlouvy, obchodních podmínek, Ceníku a Sazebníku povinna zejména:
  2. AU je oprávněna v odůvodněných případech po předchozím písemném oznámení klientovi změnit čísla účtů.
 4. přijímat na účet peněžité platby,
 5. vyplatit majiteli účtu či jiné oprávněné osobě v hotovosti požadovanou částku z peněžních prostředků uložených na účtu,
 6. uskutečnit dle příkazu majitele účtu či jiné oprávněné osoby z peněžních prostředků uložených na účtu bezhotovostní platbu z účtu na jiný účet vedený AU.
 7. Majitel účtu je v souladu s ustanoveními Smlouvy, Obchodních podmínek a Ceníku povinen zejména:
 8. plnit všechny povinnosti uvedené ve Smlouvě, obchodních podmínkách, Ceníku, Sazebníku a dalších relevantních smluvních a právních předpisech,
 9. platit AU poplatky za služby a úkony uvedené v Ceníku.
 1. NAKLÁDÁNÍ S ÚČTEM A OPRÁVNĚNÁ OSOBA
 1. Nakládáním s účtem se rozumí uzavření, změna nebo ukončení Smlouvy. Nakládání s účtem zahrnuje i nakládání s peněžními prostředky na účtu.
 2. S účtem je oprávněn nakládat majitel účtu. Jiná osoba, než majitel účtu může nakládat s účtem jen na základě plné moci udělené majitelem účtu, na které je jeho podpis úředně ověřen (dále též jen „oprávněná osoba“); úřední ověření podpisu není potřeba, pokud je plná moc udělena před pracovníkem AU. Oprávněná osoba, která nemá na plné moci k nakládání s účtem úředně ověřený podpis majitele účtu (pokud takovou plnou moc AU akceptovala), může však uskutečnit dispozici s účtem, jen pokud podepsala konkrétní dispozici s účtem před pracovníkem AU.
 3. Umožňuje-li to AU, může být účet v podílovém spoluvlastnictví několika klientů, v takovém případě má každý z nich postavení majitele účtu. Spolumajitelé účtu nakládají s účtem společně, pokud se ve smlouvě o vedení účtu s AU nedohodnou, že s účtem nakládá jeden z nich.
 4. AU může odmítnout provést dispozici s účtem, pokud je v rozporu s právními předpisy, rozhodnutím soudních či správních orgánů, Smlouvou nebo těmito podmínkami.
 5. AU si vyhrazuje právo omezit dispozici s peněžními prostředky na účtu (popř. s určitou výší peněžních prostředků), a to zejména z důvodu výkonu rozhodnutí či z důvodu exekuce.
 1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ
 1. Příkaz k převodu je pokyn klienta AU k provedení převodu, zadaný v souladu s Obchodními podmínkami k Smlouvě anebo Obchodními podmínkami.
 2. Den přijetí příkazu k převodu je den splatnosti za předpokladu, že klient současně splnil všechny smluvní a zákonné podmínky k uskutečnění převodu.
 3. Pro stanovení dne splatnosti jsou rozhodující datum a případně čas uvedené na formuláři určeném pro podání příkazu k převodu, nebo datum a čas autorizace pokynu podaného prostřednictvím elektronického formuláře, není-li splatnost stanovena přímo určitým datem.
 4. Platby v USD jsou dostupné online 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, s výjimkou plánovaných odstávek a také výpadků způsobených technickou chybou. Klient je oprávněn provádět převody v režimu okamžitých plateb ode dne, kdy AU umožní podat elektronický příkaz k okamžité platbě v USD.
 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ VOP

Tyto VOP byly vydány k 07.02.2019 s okamžitou účinností a nahrazují dosavadní VOP. Provozovatel/vydavatel má právo měnit VOP a jejich aktuální verzi vždy zveřejnit na svém webovém nebo aplikačním zařízení.

 

App.Umbrella

"We love to earn money, you love it too?"